هم‌میهن گرامی،

روز شنبه چهارم آبان ماه، ۲۶ اکتبر برابر است با یکصدمین زادروز محمدرضا شاه پهلوی، شاه فقید ایران و دومین پادشاه از سلسله پهلوی (آریا مهر) می باشد. که به گواه تاریخ ایران پادشاهی ملی گرا، وطن پرست و ایرانی دوست، که جز به سربلندی مام میهن، پیشرفت و ترقی کشور و سرافرازی ایرانی نمی‌اندیشید و همچون پدر گرانقدرش رضا شاه بزرگ، دل در گروی آبادانی و پیشرفت ایران زمین داشت.  
سازمان‌های هما (همگرایی ملی ایرانیان) ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ایشان، به خاندان پهلوی بویژه شهبانو فرح پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی شادباش می‌گوید. 
 
پاینده ایران
زنده باد ملت دلیر ایران
هما (همگرایی ملی ایرانیان)