روز یکشنبه ۱۵ سپتامبر همزمان با مسابقه فوتبال ميان دو تيم سوئدى در استكهلم، بانو عشرت سلیمی هموند فعال کارگروه تظاهرات و همایش های برونمرز کنگره رهایی ایران، در کنار و با همکاری تعدادی از ایراندوستان جمهوریخواه و طرفدار پادشاهی پارلمانی، صداى دختران آبى ايران و قهرمان ملى ايران سحر خدايارى شدند.