بنا به اعلام کارگروه ساختار و آیین نامه روز پنجشنبه ۱۱ ژوئیه (جولای) ۲۰۱۹ ساعت ۰۰:۰۰ به وقت گرینویچ برابر با ۰۲:۰۰ اروپای مرکزی و ۱۷:۰۰ غرب آمریکا (پسفیک) و ۲۰:۰۰ شرق آمریکا روز ۱۰ ژوئیه (جولای) ۲۰۱۹ انتخابات آغاز شده و ۳ روز ادامه خواهد داشت.

برای این انتخابات شش کاندیدا خود را جهت خدمت در این واحد خود را کاندید کرده اند.
پایان انتخابات روز  یکشنبه ۱۴ ژوئیه (جولای) ۲۰۱۹ ساعت ۰۰:۰۰ به وقت گرینویچ برابر با ۰۲:۰۰ اروپای مرکزی و روز شنبه مورخ ۱۳ ژوئیه (جولای) ساعت ۱۷:۰۰ غرب آمریکا (پسفیک) و ۲۰:۰۰ شرق آمریکا خواهد بود.