در جلسه روز پنجشنبه شورای مدیران اجرائی کنگره رهایی، سایر اعضای موقت هیأت سخنگویان انتخاب شدند.

در جلسه روز  پنجشنبه ۲۰ ژوئن  ۲۰۱۹ شورای مدیران اجرائی کنگره رهایی ایران، به اتفاق آرا بانو سارا سفیری و آقایان دکتر حسن کیانزاد و دکتر بهرام آبار به عنوان اعضای موقت هیأت سخنگویان کنگره رهایی ایران انتخاب شدند.