در روز پنجشنبه ششم ژوئن ۲۰۱۹ هموندان کنگره رهایی ایران بانو شیوا مقدم، آقایان سهام سیاوش، ایمان فروتن و رستم ظفری  میهمان برنامه یاران در تلویزیون پارس بودند و به معرفی کنگره رهایی ایران به بینندگان پرداخت که در ادامه شما را به دیدن این برنامه تلویزیونی دعوت مینمایم: