به دنبال آغاز روند انتخاب نام دایمی کنگره، تعدادی از هموندان نام های پیشنهادی خود را که در زیر آمده به کارگروه موقت آئین نامه کنگره فرستاده اند . برای شنیدن توجیهات پیشنهاد دهندگان در باره نام های پیشنهادی خود از هموندان دعوت گردید تا در نشست همگانی روز چهارشنبه ۳ آوریل ۲۰۱۹ حضور یابند.
اعلام گردیده که صدای این جلسه ضبط خواهد شد و لینک آن برای همه هموندان فرستاده می شود تا با آگاهی کامل از توجیهات نام های پیشنهادی، در رای گیری مربوطه که بزودی آغاز خواهد گردید شرکت نمایند.
 
تعدادی از نام ها که توسط هموندان تا کنون پیشنهاد شده اند، عبارتند از: 

 1. سامانه همبستگی  برای رهایی ایران
 2. کنگره جهانی ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی
 3. کنگره ایرانگرایان برای نجات ایران 
 4. سازمان جهانی ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی
 5. جبهه ایرانگرایان برای نجات ایران
 6. کنگره جهانی ایرانیان
 7. کنگره  همبستگی  برای آزادی  ایران
 8. کنگره معتمدین برای تشکیل دولت موقت ایران
 9. کانون جهانی ایرانیان
 10. کنگره  همبستگی  برای  نجات   ایران
 11. آوردگاه فراگیر براندازان
 12. كنگره نجات ايران
 13. سامانه همبستگی رهایی ایران
 14. وحدت ملی برای براندازی جمهوری اسلامی
 15. نهاد پشتیبانی و همبستگی ایرانیان
 16. کانون جهانی ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی
 17. کنگره ایرانیان