از سوی کارگروه موقت مالی کنگره اعلام گردید که هموندانی که قبلا اعلام آمادگی برای همیاری کرده بودند و یا هم اکنون مایلند که هر مقدار برای مخارج اولیه کنگره همیاری نمایند درخواست میشود که در سایت کنگره با کلیک به دگمه همیاری و با راهنمائی های ویدئوی زیر پرداخت های خود را انجام دهند
https://youtu.be/y1926RCx0KU

پرداخت کنندگان در صورت حساب بانکی خود نام سازمانی که کارت اعتباری را شارژ میکند، نام پایین را خواهند دید: 

Alliance for Human Rights and Democracy 501c3


این سازمان که همان "سازمان اتحاد برای حقوق بشر و دموکراسی" میباشد تقبل کرده است تا باز شدن حساب بانکی کنگره،  کارهای مالی کنگره را تحت نظارت کار گروه موقت مالی کنگره انجام دهد.
همیاری مالی از کشورهای خارج از ایالات متحده امریکا
همچنین کارگروه موقت مالی کنگره اعلام نمود که هموندانی که در کشورهای دیگری بغیر از آمریکا، ساکن هستند  میتوانند که همیاری های مالی خود را از طریق سیستم پیپال به ایمیل زیر بفرستند: