به دعوت شورای موقت مدیریت کنگره روز شنبه 16 فوریه 2019 نشستی همگانی با هموندان کنگره برگزار شد.
در این نشست پس از پخش سرود ملی ایران، هریک از شرکت کنندگان فرصت یافتند تا خود را معرفی نمایند . سپس کارگروه های موقت زیرگزارش فعالیت های خود را بیان داشتند:
الف -کار گروه موقت روابط عمومی
ب - کار گروه موقت ساختار و آئین نامه
پ - کار گروه موقت مالی 
ت -  کار گروه موقت تکنولوژی  
پس از آن گزارشی از همبستگی کنگره با برخی از سازمان های سیاسی اپوزیسیون در رابطه با کنفرانس ورشو و ارسال نامه به وزرای خارجه امریکا و لهستان و نامه به شرکت کنندگان در کنفرانس ارائه شد. در پایان این نشست تعدادی از هموندان در باره چگونکی شتاب بخشیدن به شروع کار رسمی کنگره پیشنهادات خود را بیان کردند.