کار گروه های موقت روابط عمومی‌ و تکنولوژی اولین رای گیری کنگره معتمدین را در سایت کنگره راه اندازی نمودند.
این رای گیری به درخواست کار گروه موقت روابط عمومی‌ برای انتخاب یک لوگوی موقت جدید انجام می‌گیرد. لوگوی نهایی، مطابق با نقشه راه  کنگره، پس از آغاز کار رسمی‌ کنگره توسط هموندان کنگره انتخاب خواهد شد.
مهلت رای گیری تا ساعت ۱۶ روز آدینه ۲۵ ژانویه به وقت غرب آمریکا تعیین شده است.
طی ایمیلی به هموندان چگونگی رای دادن در سایت کنگره توضیح داده شده و چونکه این اولین رای گیری آزمایشی در سایت کنگره میباشد، درخواست شده اگر با اشکالی روبرو شدند و یا پیشنهاداتی داشتند با ایمیل   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. تماس بگیرند.