یکشنبه ۱۶ دسامبر ۲۰۱۸ نخستین نشست این کارگروه با حضور بانو فریبا اعتماد و آقایان محمود صبوری یزدی، ایمان فروتن، حسن درشتی و تقی آل رضا برگزار شد.

در این نشست دو ساعته ، موضوعات زیر مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت:
الف – گفتگو پیرامون نحوه و چگونگی پردازش و نگارش آئین نامه و ساختار تشکیلاتی کنگره در قالب نمودار سازمانی و توضیحات لازمه در رابطه با شرح مسئولیتها و عملکردهای لازم برای هر مسئولیت در واحدهای سازمانی.
ب – نگارش متن پیشنهادی (پیشنویس) در رابطه با تشکیل شورای موقت هماهنگی کنگره، متشکل از هماهنگ کنندگان کار گروههای موقت مشروحه زیر:

کارگروه موقت ساختار و آئین نامه: فریبا اعتماد
کارگروه موقت روابط عمومی: ایرج شاه ولایتی
کارگروه موقت امور مالی: ایرج جاوید
کار گروه موقت تکنولوژی: ایمان فروتن
کارگروه موقت حل اختلافات: حسن کیانزاد
پ- مقرر گردید تشکیل کار گروههای دیگر، همانند کار گروه موقت اعتبار نامه ، با نام هماهنگ کنندگان کارگروههای مورد نظر و عنوان هر کارگروه در آینده نزدیک مشخص شود.
ت -  مقرر گردید تشکیل مجمع عمومی اعضای کنگره معتمدین مخالفان جمهوری اسلامی در اولین فرصت انجام  پذیرد. زمان تشکیل این مجمع متعاقبا اعلام خواهد گردید. گفتمان در این نشست پیرامون موضوعات مشروحه زیر صورت خواهد گرفت.

پیشنهاد در رابطه با تشکیل کارگروه موقت شورای مدیریت کنگره.
گفتگو پیرامون تشکیل کارگروه موقت اعتبار نامه (هموندی) و معرفی اعضای آن.
گفتگو پیرامون ساختار اجرایی، درخواست نظرات کلی اعضا در این زمینه.
فراخوان پیرامون ارایه پیشنهاد در مورد ساختار سازمانی.