ILC PNG 250

 

به نام ایران

پیام دل‌آرامی به یاران سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست

 

یاران و همرزمان گرامی در سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست،


شوربختانه خبر درگذشت سرور دکتر حسن کیانزاد ما را نیز همچون شما سخت آزرده خاطر و غمگین ساخت. این فقدان بزرگ را به یکایک شما سروران دل آرامی می‌گویم. جای تردید نیست که نبود سرور دکتر کیانزاد کمبود بارزی در اپوزیسیون خارج از میهن خواهدد بود.

برای خانواده ایشان و همرزمانشان در سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست آرزوی بردباری داریم.

 

نام و یادشان گرامی

شیوا مقدم

رییس شورای مرکزی کنگره رهایی ایران

 یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۱۲ ژوئن ۲۰۲۲

Payam Tasliat Overseas Pan Iranist