ILC PNG 250

 

به نام ایران

 

در نشست ویژه انجمن هموندان کنگره رهایی ایران به تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۲۱ موارد زیر به آگاهی رسانیده مورد تائید واقع شد:

۱. دیوان اداری و داوری کنگره آقایان نادر فرید و محسن زندیه را به علت تخلفات سازمانی از تاریخ ۱۵ مارس از کنگره اخراج نموده است.

۲.موضوع استعفای جناب خسرو بختیاری به آگاهی هموندان رسانیده و استعفای ایشان مورد قبول واقع گردید.

۳.حکم تعلیق هموندی رسمی آقای پرویز حدادی زاده (تا پایان رسیدگی به شکایات مطروحه علیه ایشان)به تائید هموندان رسید.

۴. پروسه برگزاری انتخابات شورای مدیریت مرکزی مطرح شده و مورد تائید واقع گردید.

 

از اینرو به آگاهی می‌رساند هرگونه بیانیه، اعلامیه و ایمیل‌ توسط نفرات یاد شده با نام کنگره رهایی ایران،  جعلی بوده و ارتباطی با این سازمان ندارد.

اعضای شورای مرکزی از طریق مراجع ذیربط پیگیر سرقت اموال کنگره بوده و مراتب به آگاهی هموندان رسانیده خواهد شد.

 

پاینده ایران 

دبیرخانه کنگره رهایی ایران