ILC PNG 250

 

به نام ایران

زادروز بنیانگذار ایران نوین فرخنده باد

 

Reza Shah 2


 


۲۴اسفند، زادروز رضاشاه کبیر، بنیانگزار ایران نوین، پرچمدار بزرگ سازندگی و یکپارچگی، بر همه ایرانیان خجسته باد!
 
پاینده ایران
زنده باد ملت ایران
کنگره رهایی ایران