ILC PNG 250

سوگنامه

همرزم گرامی بانو دکتر ملیحه روزبه رئیس هیت مدیره سازمان زنان ایران،
 
 خبر درگذشت خواهر گرامی شما، دوستان شما را در کنگره رهایی ایران شدیدا اندوهگین ساخت.
ما در شورای مرکزی کنگره رهایی ایران و به نمایندگی از سوی  دیگر هموندان خود،  مصیبت وارده را به شما و خانواده گرامیتان و نیز بازماندگان آن روان شاد،  دل آرامی گفته و برایتان آرزوی تندرستی و شکیبایی داریم.
 
با مهر
شورای مرکزی کنگره رهایی ایران
شیوا مقدم - رییس شورا