پشتیبانی قاطع از پیمان نوین

شاهزاده رضا پهلوی در پیام دوشنبه هفتم مهر ماه با ارائه پیمان نوین، راه و مسیر گذار از جمهوری جهل و جنایت اسلامی ‏را در ‏همکاری و همیاری گروه ها و سازمانهای برانداز دموکراسی خواه و باورمند به سکولاریزم دانستند و به همه گروههای ‏اپوزیسیون ‏دموکراسی خواه فارغ از گذشته و سابقه تاریخی خود برای نجات ایران دست یاری و دوستی دراز کردند.‏
همانگونه که ایشان فرمودند آماج این پیمان نه تنها تصاحب قدرت نیست، بلکه تلاش برای برقراری نظامی است که ‏هرگز در ‏انحصار شخص و یا گروهی خاص نباشد، زیرا اعتقاد و باورمندی ایشان به حاکمیت مردم به عنوان تنها آلترناتیو ‏و قانون برآمده از ‏رأی مردم، نشانه‌ای شفاف از این مدعا است.‏
امروز مسئولیت تاریخی بر دوش همگان می‌باشد و هر کس باید بداند که در کدامین سو ایستاده است: ‏
در سمت ایران (نور)، یا جمهوری اسلامی (تاریکی).‏
در بیش از یکسال گذشته، سازمانهای امضا کننده زیر، انجمنی زیر عنوان سازمان های هما (هم گرایی ملی ایرانیان) را ‏تشکیل ‏داده‌اند. هما یک ‏جبهه مبارزه متشکل از فراکسیون های باورمند به پادشاهی پارلمانی و جمهوری ‌پارلمانی ، با ‏حفظ استقلال ‏‏سیاسی و تشکیلاتی خود، برای همکاری نزدیک و استراتژیک، ساماندهی کرده‌ است. آماج این انجمن، ‏مدیریت یک دوران گذار ‏کنترل شده بدور از ‏خشونت و برپایی نظام برگزیده مردم ایران برآمده از رأی آنان می باشد. ‏
سازمان های هما (هم گرایی ملی ایرانیان) ضمن اعلام پشتیبانی قاطع از پیمان نوین، اعلام میدارد که با سازمانها و ‏گروههای ‏دموکراسی خواه باورمند به سکولاریزم در راستای براندازی فرقه تبهکار اسلامی همکاری خواهد نمود.‏

پاینده ایران
زنده باد ملت دلیر ایران
هما (هم گرایی ملی ایرانیان)‏

پنجشنبه هفدهم مهر ماه ۱۳۹۹ برابر با هشتم اکتبر ۲۰۲۰


• انجمن ایرانیان سکولار دمکرات شهر هانوفر
• جنبش توسعه و مدنیت ایرانیان
• حزب سکولار دمکرات ایران
• سازمان برونمرز حزب پان ایرانیست
• سازمان زنان ایران
• سازمان فرهنگی، سیاسی ایران پاد
• سامانه پادشاهی خواهان ایران
• کنگره رهایی ایران
• همبستگی ملی ایرانیان اتریش