پشتیبانی قاطع از پیمان نوین

هم میهن گرامی،
شاهزاده رضا پهلوی در پیام دوشنبه هفتم مهر ماه با ارائه پیمان نوین، راه و مسیر گذار از جمهوری جهل ‏و جنایت اسلامی را در ‏همکاری و همیاری ‏گروه‌ها و سازمانهای برانداز دموکراسی خواه و باورمند به ‏سکولاریزم دانستند و به همه گروههای اپوزیسیون ‏دموکراسی خواه فارغ از گذشته و ‏سابقه تاریخی خود ‏برای نجات ایران دست یاری و دوستی دراز کردند.‏
همانگونه که ایشان فرمودند آماج این پیمان نه تنها تصاحب قدرت نیست، بلکه تلاش برای برقراری ‏نظامی است که هرگز در ‏انحصار شخص و یا ‏گروهی خاص نباشد، زیرا اعتقاد و باورمندی ایشان به ‏حاکمیت مردم به عنوان تنها آلترناتیو و قانون برآمده از ‏رأی مردم، نشانه‌ای شفاف از این ‏مدعا است.‏
امروز مسئولیت تاریخی بر دوش همه ماست و هر کس باید بداند که در کدام سوی ایستاده: در سمت ‏ایران (نور) یا جمهوری اسلامی (تاریکی).‏
در بیش از یکسال گذشته ، کنگره رهایی ایران با همکاری گروه ها و سازمان های سیاسی، یک ‏جبهه ‏مبارزه متشکل از فراکسیون‌های باورمند به ‏جمهوری‌ پارلمانی و پادشاهی ‌پارلمانی را، با حفظ استقلال ‏‏سیاسی و تشکیلاتی آنان، برای همکاری نزدیک و استراتژیک در انجمنی بنام ‏‏«همگرایی ملی ‏ایرانیان – ‏هما» ساماندهی کرده است. آماج این انجمن، مدیریت یک دوران انتقالی کنترل شده بدور از ‏‏خشونت، و استقرار نظام منتخب مردم ‏ایران برآمده از رأی آنان می باشد. ‏
کنگره رهایی ایران ضمن اعلام حمایت قاطع از پیمان نوین، اعلام می‌دارد که با سایر سازمان‌ها و ‏گروه‌های دموکراسی خواه باورمند به سکولاریزم ‏در راستای براندازی فرقه تبهکار همکاری خواهد نمود.‏

پاینده ایران
زنده باد ملت دلیر ایران
کنگره رهایی ایران
سه‌شنبه پانزدهم دی ماه ۱۳۹۹ برابر با ششم اکتبر ۲۰۲۰‏