سوگنامه

درگذشت نابهنگام آقای رضا گنجی، فرزند برومند هموند  و مبارز راه آزادی میهن،  آقای ابراهیم گنجی، ما را در سوگ نشاند

کنگره رهایی، این اندوه بزرگ را به خانواده گنجی دل آرامی گفته و برای یکایک آن  گرامیان بویژه پدر و مادر شادروان ، شکیبایی و بردباری آرزومند است.

ما در این اندوه بزرگ با شما و در کنار شما هستیم.

کنگره رهایی ایران