بنام ایران

به آگاهی می رساند بمنظور همبستگی بین نیروها و تشکل های سیاسی در راستای مبارزه با رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی، کنگره رهایی ایران در کنار سازمانهای همسوی زیر به هما (همگرایی ملی ایرانیان) پیوست که با همکاری و همیاری این سازمان ها، اقدامات مشترک و وسیع تری در برابر جمهوری اسلامی اجرا نماید.

پاینده ایران

زنده باد ملت قهرمان ایران

سازمانهای هما:

  • سازمان فرهنگی سیاسی ایران پاد
  • سازمان برون مرزی حزب پان ایرانیست
  • سامانه پادشاهی خواهان ایران
  • سازمان زنان ایران
  • حزب سکولار دمکرات ایران
  • کنگره رهایی ایران
  • ملی گرایان مردم گرا
  • نهاد مردمی
  • همبستگی ملی ایرانیان اتریش