Header Common beliefs

 

 باور های مشترک ما


آغاز به همکاری داوطلبانه از مکانی بیطرف با استقلال ایدئولوژی فردی و سازمانی، شروع کار براساس طرح‌های دقیق اجرایی، ارجاع مسئولیت بر پایه شایسته سالاری و ارزیابی عملکرد، شفافیت مالی و اجرایی، حق رای با مسئولیت فردی - یک فرد یک رای، فرض بر صداقت و ایران دوستی ھمگان مگر در صورت اثبات خلاف آن، استفاده از جدیدترین سیستم‌ھای کامپیوتری و تکنولوژیک و تامین مخارج حداقلی کنگره رهایی ایران.