اهداف، اصول زیربنایی و راهبردی کنگره رهایی ایران

اهداف، اصول زیربنایی و راهبردی کنگره رهایی ایران

 

 اهداف:

۱: سرعت بخشیدن به فروپاشی و سرنگونی جمهوری اسلامی.
۲: مشارکت و ایفای نقش موثر در سازماندهی مدیریت کشور در دوران‌گذار از جمهوری اسلامی.
۳: برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان.
۴: تعیین نوع نظام آینده ایران با رای مستقیم کلیه ایرانیان.
۵: ساختار یک نظام دمکراتیک پارلمانی، بدون دخالت هر نوع باور دینی و مذهبی در کلیه لایه‌های قانون، حکومت، دولت و سیاست است.

اصول زیربنایی:

۱: از میان بردن تمامیت و موجودیت جمهوری اسلامی با تکیه بر مبارزات خشونت پرهیز و با تاکید بر حق دفاع از جان و مال خود برای یکایک شهروندان کشور.
۲: پاسداری از استقلال، یگانگی ملی و تمامیت ارضی ایران.
۳: زبان پارسی بعنوان زبان ملی - رسمی، اداری و آموزشی کشور محسوب می‌گردد. آموزش زبان مادری حق کلیه مردم در گستره ایران شمرده می‌شود.
۴: پرچم سه رنگ شیر و خورشید بعنوان نماد تاریخی و ملی ایرانیان.
۵: با احترام به آزادی و خصوصی بودن همه ادیان و باورهای دینی و مذهبی، این باورها هیچ دخالتی در نهاد حکومت، دولت و سیاست نخواهند داشت.
۶: پذیرش و اجرای بدون چون و چرای منشور جهانی حقوق بشر و اسناد وابسته آن.
۷: مشارکت مستقیم شهروندان مناطق مختلف ایران در امور محلی خود.
۸: نفی استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی اتمی، بیولوژیکی و شیمیایی.
۹: حسن همجواری و روابط دوستانه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی با کلیه‌ کشورها و  گسترش امنیت در  منطقه.
۱۰: برابری کامل سیاسی، اجتماعی و قانونی تمام ایرانیان، برابری در روابط‌‌ خانوادگی و بویژه حفظ حقوق کودکان.
۱۱: کنگره رهایی ایران، شاهزاده رضا پهلوی را نماد یکپارچگی ملی برای تحکیم همبستگی اپوزیسیون و پرچمدار مبارزات برای فروپاشی جمهوری اسلامی، استقرار حاکمیت مردم و تحقق دمکراسی و سکولاریسم در نظامی اعم از پادشاهی پارلمانی و یا جمهوری پارلمانی در ایران می‌داند.

اصول راهبردی:

۱: ایجاد بستر همبستگی میان ایراندوستان همسو و مخالف جمهوری اسلامی.
۲: تشکیل انجمنی فرا ایدئولوژیک، فرا حزبی و مورد پذیرش و احترام بین الملل، مورد قبول و حمایت اکثریت نیروهای مبارز، نظامی و انتظامی.
۳: پشتیبانی از جنبش‌های آزادی خواهانه تمام قشرهای جامعه ایران و نیروهای مسلح مردم گرا، برنامه‌ریزی‌های مبارزاتی برای تجمعات اعتراضی و راهنمایی جهت انجام اعتصابات سراسری در کشور، تهیه صندوق مالی حمایت از اعتصابات، رایزنی با مراجع بین المللی و نهادهای انساندوست به منظور پشتیبانی از ملت ایران، تهیه و انتشار بیانیه‌ها در این زمینه.