Cooperations with us

شیوه‌های همکاری با کنگره رهایی ایران

هم‌میهنان ساکن برونمرز هواداران ساکن درون میهن همکار مجمع سازمان‌های همسو

ویژه هم‌میهنانی که در خارج از ایران زندگی می‌کنند

ویژه هم‌میهنانی که درون ایران هستند   ویژه هم‌میهنانی که مایل به همکاری هستند ویژه سازمانها و احزاب همسو به هما  (همگرایی ملی ایرانیان)

 

برای مطالعه اساسنامه کنگره رهایی ایران اینجا را کلیک نمایید.